خدمات ارزش افزوده به این معنی که علاوه بر خدمات پایه، خدمت دیگری نیز به خدمات اضافه شود که ارزش جدیدی برای مشتری ایجاد کند و خدمتی بالاتر از خدمت پایه باشد و خدمات ارزش‌افزوده تلفن همراه فراتر از خدمات استاندارد ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه است .